سرخط خبرها

بایگانی روزانه: حمل ۲۱, ۱۳۹۷

۲۶ وزارت از فدراسیون استرالیا و پاپوآ گینه نو، جهت بهبود اوضاع منطقه و جلوگیری از قاچاق انسان تعهد کرده اند.

refugee

وزیران هردو کشور، موافقت کرده اند تا ثبات و رفاه دو جانبه و منطقه ای را به حداکثر برسانند؛ هم چنان، همکاریهاى دیگر از جمله پیگیری همکاری های دفاعی نزدیک، ایجاد نظم و قانون وعدالت، مقابله با ماهیگیری غیرقانونی و جرایم قاچاق انسان نیز از جمله تعهدات دوکشور گفته شده …

ادامه نوشته »